Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost MRP - Informatics, spol. s r.o., Na Stráni 532, Slušovice, IČ: 46900675, DIČ: CZ46900675, registrována u rejstříkového
soudu v Brně a vedená pod spisovou značkou C. 5692 prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků jsou zpracovávány výhradně pro účely splnění smlouvy, vyřízení objednávky, zaslání objednaného software či zboží (dle článku 6 odst. 1 písm. b) a c) nařízení EU 2016/679)  a k provádění servisu či služeb souvisejících  s užíváním softwaru zákazníkem, a to nejen na základě oprávněného zájmu naší společnosti MRP-Informatics, spol. s r.o. (správce osobních údajů), ale také v zájmu našich zákazníků tak, aby mohli využívat nejnovější verze našich programů v souladu s měnící se legislativou (dle článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení EU 2016/679).

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu nutném pro splnění obchodních  závazků, závazků  vyplývajících z Licenčního ujednání a pro splnění povinností vyplývajících z platné legislativy. Pro tyto účely uchováme tyto nezbytné údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt, IČ, DIČ a číslo bankovního účtu.

Společnost MRP - Informatics, spol. s r.o. prohlašuje, že nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů uvedených v článku 9, odst. 1 nařízení EU 2016/679.

Osobní údaje našich zákazníků neposkytujeme třetím osobám. Výjimkou je externí přepravce Česká pošta s.p., který však obdrží pouze nezbytné údaje pro doručení, a případy, kdy nám to platné zákony přímo nařizují (finanční správa, soudy ČR, Policie ČR, ...). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje v listinné podobě uchováváme v uzamčených střežených prostorech, kde mají přístup pouze pověření zaměstnanci společnosti MRP-Informatics, spol s r.o., v datové podobě jsou pak uchovávány na zabezpečených serverech, které spravuje výhradně naše společnost MRP-Informatics, spol. s r.o.

Zákazník má právo:
- požádat o sdělení jaké osobní údaje o něm evidujeme. Pak mu je, po obdržení žádosti, v nejkratší možné lhůtě sdělíme.
- požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které po obdržení žádosti bez zbytečného odkladu opravíme.
- požádat o výmaz svých osobních údajů. Pak je, v případě že neexistují žádné zákonné důvody pro jejich zpracování, bez prodlení   vymažeme. V případě existence zákonných důvodů pro jejich zpracování budou takové osobní údaje vymazány po uplynutí doby, po kterou musíme tyto údaje ze zákonných důvodů evidovat.

Žádosti týkající se osobních údajů je nutné doručit písemnou formou na výše uvedenou adresu naší společnosti, anebo se osobně dostavit na pobočku naší společnosti ve Zlíně, Osvoboditelů 3315 či v Praze, Náchodská 116/697, kde bude žádosti vyhověno po dostatečném prokázaní a ověření Vaší identity. V případě opakované žádosti si vyhrazujeme právo účtovat si za tuto službu přiměřený poplatek.

                                                                                                              

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku