Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
 

firmy MRP-Informatics, spol. s r.o., se sídlem Na Stráni 532, 763 15 Slušovice, poštovní adresa P. O. BOX 35, 763 15 Slušovice, osobní kontakt Osvoboditelů 3315, 760 01 Zlín; Náchodská 116 / 697, 193 00  Praha - Horní Počernice;

IČ 46900675, DIČ CZ46900675; zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C.5692, dále jen poskytovatel.

Tyto obchodní podmínky určují práva a povinnosti jak poskytovatele a provozovatele e-shopu, tak i objednavatele. Předmětem obchodních podmínek je definice obchodního vztahu poskytovatele a objednavatele na základě zákona č.513/1991 Sb.

 

Objednávka

Objednavatel na základě vlastního rozhodnutí a předcházejícího se seznámení se základními nejdůležitějšími vlastnostmi objednávaného produktu vykoná objednávku u poskytovatele elektronicky. Objednavatel uvede v objednávce správné a pravdivé údaje objednavatele jako jméno firmy, sídlo, poštovní adresu, jméno a příjmení statutárního zástupce, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ.

Elektronická objednávka bude poskytovatelem považována za platnou v případě výběru minimálně jednoho produktu objednavatelem ze sortimentu poskytovatele, způsobu úhrady, doručení a jména osoby, která objednávku učinila. Datum objednávky bude vyplněno systémem automaticky. Po potvrzení objednávky objednavatelem bude objednávka zaevidovaná do systému poskytovatele a od tohoto okamžiku vzniká právní obchodní vztah mezi poskytovatelem a objednavatelem. Objednavatel má právo objednávku stornovat bez jakéhokoli poplatku do doby expedice objednávky, t.j. odevzdání zásilky přepravci. Po tomto okamžiku má poskytovatel v případě oprávněného stornování objednávky právo účtovat objednavateli náklady spojené s přípravou, balením a přepravným. Objednavatel má právo zadarmo se seznámit se softwarovými produkty ve zkušební verzi (plně funkční verze programu omezená počtem údajů). Potvrzením elektronické objednávky objednavatelem objednavatel prohlašuje, že byl obeznámen s možností využití zkušebních verzí softwarových produktů. Neoddělitelnou součástí všeobecných obchodních podmínek MRP-Informatics, spol. s r.o. je licenční ujednání.

 

Způsob dodání

Objednavatel má právo produkty odebrat osobně, dobírkou, po úhradě předfaktury buď zásilkou prostřednictvím České pošty nebo internetem. Na základě výběru způsobu dodání objednavatelem vykoná poskytovatel nezbytné úkony na splnění dodávky.

Pokud zásoby objednaného produktu neumožní poskytovateli v dostatečném množství a čase vybavit celou objednávku, je povinností poskytovatele kontaktovat objednavatele v co nejkratším čase a navrhnout mu přibližný čas plnění objednávky.

 

Způsob úhrady a ceny produktů

Objednavatel uhradí poskytovateli objednávku buď v hotovosti v administrativních prostorách poskytovatele, převodním příkazem, vkladem na účet poskytovatele nebo dobírkou.

V případě volby úhrady objednávky předfakturou bude produkt expedovaný poskytovatelem až po úhradě celkové částky předfaktury objednavatelem na účet poskytovatele.

Ceny produktů se řídí ceníkem poskytovatele platným v době objednávky. Poskytovatel je povinen vybavit objednávku v souladu s platným ceníkem v době objednávky. Poskytovatel si vyhrazuje právo úpravy svého ceníku, resp. jeho části.

 

Dodání zásilky

Objednavatel se zavazuje převzít zásilku na adrese uvedené v jeho objednávce (zasílací adresa může být jiná než adresa sídla firmy).

Poskytovatel neodpovídá za škody v obsahu a celistvosti zásilky po termínu převzetí zásilky přepravcem. Pokud tato skutečnost nastane, objednavatel uplatní reklamaci porušení celistvosti zásilky u přepravce.

Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřebírat zpětné zásilky zaslané objednavatelem formou dobírky.

 

Reklamace

V případě uplatňování reklamace z důvodu porušení zásilky se objednavateli doporučuje telefonicky oznámit poskytovateli, že daná zásilka byla během přepravy porušená. Na základě informací o stavu porušení zásilky poskytovatel poučí objednavatele o dalším postupu při vyřizování reklamace. Převzetím zásilky objednavatel potvrzuje neporušenost zásilky.

Poskytovatel nezodpovídá za způsob a provozování předmětu zásilky ani za údaje vytvořené produkty dodané poskytovatelem.

 

Závěrečné ustanovení

Objednavatel prohlašuje, že se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele i s licenčním ujednáním a souhlasí s jejich zněním bez výhrad. Poskytovatel nezodpovídá za případný ušlý zisk nebo jakékoli ztráty vzniklé přepravou zásilky nebo používáním MRP produktů. V rámci trvání obchodního vztahu mezi poskytovatelem a objednavatelem se budou všechny ostatní úkony řídit Obchodním zákoníkem a Autorským zákonem.

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku